Cirkev a obec sú vzájomne dôležití partneri. Dobré vzťahy môžu byť pre obe strany veľmi prospešné. Základom budovania dobrých vzťahov je rešpektovanie druhej strany a dodržiavanie dohôd. Odkazovanie si cez sociálne siete nie je dôstojnou platformou pre vzájomnú komunikáciu.
Preto sme sa stretli osobne opäť 18.1.2021.

Zmluvy s RKC a Kongregáciou bratov tešiteľov predložené na obecné zastupiteľstvo v júni 2020, boli veľmi výhodné pre obe strany. Riešili celý rad dôležitých tém. Okrem spolupráci na rekonštrukcii Údolia a súhlas s kolaudáciou Južnej cesty je súčasťou zmluvy aj prevedenie pozemkov pod cestami, ktoré bude treba pri rozširovaní Borinskej či Športovej, pozemky pre zberný dvor alebo kompostovisko.

Hoax 1 – „Uzavretie zmluvy s cirkvami presadzujem kvôli osobným záujmom, lebo si potrebujem zlegalizovať prístupovú cestu k pozemkom“

 • Osobne by mi nevadilo, keby Južná cesta a cesta na Ovsisku neboli vôbec vybudované. Do lokality vniesli rozsiahlu hustú výstavbu a nákladnú dopravu. Znamenala pre nás drastickú zmenu romantického voľného priestoru na husto obývanú oblasť.
Takto to vyzeralo Na Lúkach pred vybudovaním Južnej cesty pred rokom 2013
 • Chápem však jej potrebu pre riešenie dopravy v obci. Cez Južnú cestu a cestu na Ovsisku dnes prúdi 12% dopravy v obci, a to najmä nákladnej od ktorej odbremeňuje centrum obce. Ide o jasný verejný záujem. Povinnosťou starostu je riešiť skolaudovanie jednej z hlavných ciest v obci. Viacerí kandidáti na starostu mali kolaudáciu Južnej cesty vo svojom volebnom programe.
 • Na Cestu na Ovsisku sa bude napájať aj Bystrická a v budúcnosti možno aj Kraciny, cez ktoré povedie možno raz cesta na Tálky, čím sa intenzita dopravy ďalej zvýši.
 • Tvrdenie, že potrebujem legalizáciu Južnej cesty, ktorá leží na pozemkoch Rímskokatolíckej cirkvi kvôli developingu svojich pozemkov je hoax. Pozemky sú pri ceste Na Ovsisku a pozemok pod cestou patrí Slovenskému pozemkovému fondu – reg “C” p.č. 403
 • Na rovnakú cestu je pripojená lokalita Lúky II, p. Bernátha a p.Hasoňa. Tam, pri koladuácii trojdomov podľa prokurátora, chýbajúca kolaudácia Južnej cesty nie je prekážkou.
 • V roku 2019-2020 boli vydané stavebné povolenia (v zmysle stavebného zákona) aj pri neskolaudovaných cestách Na Ovsisku a Na Tálkoch. Pre ilustráciu – mapové vrstvy – stavebný úrad – verejne prístupné informácie.
 • K už postaveným 42 rodinným domom (skolaudovaným) na Sedmokráskovej vedie tá istá cesta. Zjavne stačí.

“HOAX č.2”: „Starosta cirkev podvádza, lebo obec je v exekúcii a nemôže požiadať o Eurofondy“

Zmluva s farnosťou je skôr memorandom a dlhodobou víziou na niekoľko rokov. Spor s AKJK ako aj exekúcia je verejne známy problém. Zatajenie exekúcie je nemožné.

Obec má exekúciou na účte zablokovaných 164 tis Eur
od roku 2016.

Obec tieto peniaze má a každoročne sú v rozpočte blokované v plnej výške. Exekúcia nie je vo výške 2 mil Eur.

Napriek exekúcii obec získala dotácie z Úradu vlády (multifunkčné a detské ihrisko), z Ministerstva vnútra (kamerový systém), z BSK (klimatizácia), z Envirofondu (elektromobil). Stačilo k tomu zdokladovať, že finančné prostriedky obec na účte v plnej výške má.

Obec sa exekúcie môže zbaviť nasledovnými spôsobmi:

ZAPLATENÍM:

Starosta sa môže rozhodnúť, že zaplatí sumu požadovanú exekúciou (bez schválenia OZ), a vie zaručiť splnenie záväzku zo Zmluvy s cirkvou (a nepodvádza).
Môže ju uhradiť aj pred ukončením sporu, čím sa obec exekúcie zbaví. To môže byť pre obec potrebné v prípade, že žiada o dotácie z Eurofondov vo výške 1 mil Eur (pričom exekúcia je vo výške 160 tis Eur). Obec bude stále pokračovať v iných sporoch s AKJK, kde v prípade výhry, obci vyplynie nárok na vrátenie celej alebo časti zaplatenej sumy v rámci exekúcie, prípadne aj pred ňou.

VÍŤAZSTVOM SÚDNYCH SPOROV:

 1. Obec vyhrá spor o rozhodnutí rozhodcovského súdu Parnose na Krajskom súde, ktoré by viedlo k zrušeniu exekúcie
  (Tým by zostala podielová odmena vo výške 10%. V tejto výške už obec odmenu AKJK zaplatila)
 2. Obec podala trestné oznámenie na znalca Ing. Sovu, ktorý stanovil cenu pozemkov, z ktorej sa vypočítava odmena právnickej kancelárii AKJK.
  Konanie nie je uzavreté, je v rámci šetrenia. Ak konanie preukáže, že cena mala byť nižšia, napríklad menej ako 1/2, obec to zbaví exekúcie, nakoľko už vyplatená odmena presiahne odmenu aj v prípade prehry sporu s RS Parnose a ponechaniu podielovej odmeny vo výške 20%.
 3. Vyhrá spor o bezddôvodnom obohatení (vytýčené pojednávanie na február 2021).

DOHODOU s AKJK:

 1. AKJK som navrhol dohodu o vyplatení 130 tis Eur, s tým, že odmena sa následne po dobehnutí súdnych sporov upraví na hodnotu stanovenú nezávislou inštitúciou (znaleckým posudkom). Ani jedna strana, 5 poslanci ani JUDr. Jurika o dohodu nemali záujem.
  O mojom návrhu dohody pre AKJK som okrem ústneho informovania poslancov Maroša Sýkoru, Zuzany Ivákovej, Petra Jelačiča a Jozefa Brestovanského informoval aj písomne v Správe o činnosti na obecnom zastupiteľstve v júli 2020., v bode 11.
 2. Zaplatíme zablokovanú čiastku 164 tis Eur a následne počkáme na výsledky súdnych sporov, ktoré sumu upravia.
 3. JUDr. Jurikovi som v lete 2020 navrhol presunutie exekuovanej sumy do notárskej úschovy, so súbežným zrušením exekúcie. Na tento môj návrh z leta 2020 AKJK nereagovala.

HOAX č.3 „Ide o subvenčný podvod“

Kto tvrdí, že prenájom je subvencný podvod vôbec sa nerozumie problematike. Nejde o subvenčný podvod. Uzatvorenie nájomnej zmluvy je legitímny nástroj na vznik právneho vzťahu pre žiadateľa o dotácie. Podobne dotácie získali priemyselné centrá, ktoré majú 15 ročnú nájomnú zmluvu na pozemky.

“Problém” č.4 „Ide o veľké riziko pre obec, pri pochybení bude vracať financie z 1 mil Euro“

Ide o objektívne riziko pri každom dotačnom projekte. Napriek tomu o dotácie obce žiadajú. Dotačné projekty sú naozaj veľkou administratívnou záťažou. Administrovanie veľkých projektov sa rieši cez externé konzultačné spoločnosti, ktoré s administráciou dotačných projektov majú skúsenosti a vedia obec odľahčiť. Len v Marianke máme niekoľko naslovovzatých expertov.
Bez dotácií je rozvoj obce výrazne pomalší. Vo volebnom programe som uviedol za cieľ vlastné zdroje obce použiť prednostne na finančnú spoluúčasť na projekty financované z dotácií.

“Problém” č.5: „Poslanci sa nezúčastnili ani na jednom rokovaní s cirkvou“.

To samo o sebe neznamená, že zmluvy nie sú dobré, ale asi dokresľuje pravý dôvod ich zamietnutia.
Niektorí partneri obce si neželajú rokovať v širokom kruhu.
Jednanie v úzkom kruhu som odmietal pri jednaniach s developermi, s cieľom, aby nevzniklo podozrenie. To v nikdy predo mnou v Marianke nebolo. Pri jednaní s cirvkou, kde takéto podozrenie nehrozí, som na účasti poslancov ani právnikov netrval. Jednania prebiehali medzi štatutárom RKC a Bratov tešiteľov p.Michalom, a Marekom Vadrnom, s ktorým sme upravovali text zmluvy tak, aby zohľadňovali pripomienky farnosti, predtým ako som zmluvy prdložil na schválenie obecnému zastupiteľstvu.

V záujme zapojenia poslancov do jednaní sme koncom roku 2020 dohodli stretnutie predstaviteľov farnosti s poslancami na 21.1.2021. Farnosť preferuje osobné stretnutie. Preto bol termín stretnutia kvôli obmedzeniu na max. počet 5 osôb odložený na neskôr.

Problém č. 6 „Obava z rozšírenia pamiatkovej zóny aby sa neznehodnotilo historické centrum obce.“

Rozšírenie pamiatkovej zóny nie povinná súčasť zmluvy. Ide iba o proklamáciu “zámeru”, ktorá je nakoniec v rukách pamiatkového ústavu, takže je malá šanca, že to prejde. Obec aj cirkev majú zlé skúsenosti s niektorými pripomienkami pamiatkárov. Niektoré z nich sú prospešné, niektoré menej. Pri rekonštrukcii námestia a školy, podľa vyjadrení architekta pripomienkovali niektoré až absurdné veci ako napríklad druhovú skladbu stromov na námestí. Aj kvôli tomu nie sú na námestí 4.apríla vysoké ale zakrsnuté stromy. Architekti mali tiež problémy s tvarom strechy, oknami a pod. Podkrovie školy sa malo údajne podobať na tvar strechy exercičného domu. Podľa mňa sa moc nepodobá, ide o úplne inú architektúru.
Cirkev mala tiež problémy s pamiatkármi s poslednou rekonštrukciou okolia Svätej studne, ktorú takmer nezrealizovali. Námestie a škola mi osobne nepripadajú ako veľká historická pamiatka a príde mi logické túto zónu zúžiť na oblasť, kde sa reálne niečo historické nachádza.
Či to ale v zmluve bude alebo nie je vcelku jedno. Konečné slovo má pamiatkový ústav, nie obec alebo farnosť.

Komunikácia cez Facebook ohľadne znaleckého posudku na pozemky cirkvi.

V poslednom čase na Facebook chodím v záujme ochrany duševného zdravia len sporadicky. Moja odpoveď na FB príspevok ohľadne znaleckého posudku bola, že štatutár cirkvi, s ktorým jednám ma oň nepožiadal a to je pravda. Následne došlo k objasneniu, že sa jedná o list právničky RKC p.Medveczkej, ktorý prišiel 30.11.2020. Tento list nezapadal do kontextu rozhovorov so štatutárom cirkvi. Bol prekvapením a nedával mi zmysel, keďže o kúpe pozemku sme uplynulé 2 roky vôbec nejednali, preto som na jeho vybavenie zabudol. Stačilo jednoducho zavolať.

V liste JUDr. Medveczká medzi iným spomenula, že predchodca starosta p.Peter Hasoň sľúbil požiadať Znalecký ústav v Žiline o kontraposudok. Na základe tejto žiadosti sme sa snažili takýto posudok nájsť, ale v spise o Južnej ceste sme ho nenašli.

p.Marek Vadrna mi poskytol znalecký posudok, ktorý bol vypracovaný pre RKC v roku 2015 na hodnotu pozemkov o ploche 2745 m2 vo výške 283 000,- Eur.

V spise sa vyskytuje znalecký posudok od p.Sovu z roku 2014 na pozemok SPF kde vychádza cena 22,46 Eur/m2. Ak by sa touto cenou ohodnotili pozemky RKC pod Južnou cestou, ktoré majú 2745 m2 cena by bola 61 652,- Eur.

Zmena postoja poslanca Maroša Sýkoru k zmluve s cirkvami v priebehu 1,5 roka je zjavná a ako v iných oblastiach prekvapujúca:

V máji roku 2019 Maroš Sýkora takto navrhoval vysvetliť verejnosti potrebu uzatvorenia Zmlúv s cirkvami a kolaudácie Južnej cesty, ktoré teraz spochybňuje: