Ide o viditeľnú manipuláciu faktov, kde autor jednoducho zveličil vybrané témy a úplne zamlčal iné, bez minimálnej snahy o objektívnosť. O dôvode manipulácie faktov sa opäť môžem len dohadovať. Ide o verejné ľahko dostupné informácie. Stačí si prečítať správy o činnosti obecného úradu.

Všetky významné investície obce v hodnote cez 260 000, Eur boli počas rokov 2019-2020 zrealizované v iných lokalitách

 1. Multifunkčné ihrisko, detské ihrisko > 80 000,- Eur
 2. Rozšírenie kamerového systému (celá obec) > 35 000,- Eur
 3. Rozšírenie kuchyne v škole >80 000,- Eur
 4. Rekonštrukcia telocvične a šatne v základnej škole > 12 000,- Eur
 5. Vybudovanie novej klimatizácie v Základnej škole > 21 000,- Eur
 6. Úprava obrubníkov na chodníkoch pre kočíky
 7. Nové oplotenia húpačiek a lanovej dráhy na školskom dvore >6 000,- Eur
 8. Oprava ihriska pri Floriánkovi (oplotenie zrealizované vďaka projektu p.Šišku)
 9. Oprava Budovateľskej ulice 3000,- Eur
 10. Nákup 6 nových kontajnerov na zberný dvor 7000,- Eur

Ešte som zabudol opravu verejného osvetlenia na Čerešňovej – niečo okolo 3000,- Eur.

Tieto investície predstavujú spolu hodnotu okolo 260 000,- Eur.
*ceny nie sú presné iba orientačné

Pre porovnanie investície na
Ceste na Ovsisku predstavujú spolu
12 tis Eur t.j. 4 %

Z toho vybudovanie retardéra stálo zhruba 7 500,- Euro a osvetlenie zhruba 3 500,- Euro. Sú to investície do verejnoprospešných stavieb a slúžia veľkému počtu obyvateľov.

sumapodiel
Multifunkčné a detské ihrisko€88 21034%
Kuchyňa rozšírenie kapacity€80 00031%
Rozšírenie kamerového systému€34 00013%
Obnova telocvične a šatňa€12 0005%
Klimatizácia v Základnej škole€23 0009%
Oplotenia ihrísk€6 0002%
Budovateľská€3 0001%
Kontajnery€7 0003%
Retardér a osvetlenie Na Ovsisku€11 0003%
SPOLU CELKOM€260 710100%
 • Verejné osvetlenie na Ceste na Ovsisku, ktoré neosvecuje rodinné domy bolo požadované mnou aj susedmi už pred jej výstavbou v roku 2013. Sú o tom písomné dokumenty, o čom bol p.Sýkora informovaný. Útočenie p.Sýkoru na úpravu osvetlenia ako na súkromnú potrebu starostu je teda zavádzajúce a manipulatívne.
 • Verejné osvetlenie bolo nakoniec zrealizované v roku 2014 v rozpore s projektovou dokumentáciou, podľa ktorej mali byť už vtedy svietidlá LEDkové, a mali byť 6 metrové stĺpy.
 • Náklady na úpravu boli 3500 Eur
 • Úprava osvetlenia prispela k 5 násobnému zníženiu spotreby energie, lepšiemu osvetleniu a vyššej bezpečnosti.