Právne služby sú pre obec potrebné a odôvodnené. Keby sme ich nepotrebovali bol by som rád. Peniaze by sa využiť inde. Marianka má však extrémne vysoký počet súdnych sporov, podnetov na prokuratúru, vďaka čomu má prideleného samostatného prokurátora.

Spor s AKJK bol vytýčený na rok 2020, ale sudkyňa Cviková, ktorá mala pojednávať, je trestne stíhaná v iných kauzách, takže sa zrejme vytýči pojednávanie tento rok na čo budú potrebné financie.

Minulý rok obci pomohlo darom Občianske Združenie Panský les vykryť nemalú časť nákladov, keďže ani 60 tis Eur nestačilo na pokrytie právnych služieb.

MInulý rok som sa snažil preto optimalizovať náklady. V súčasnosti majú právnici hodinové odmeny (bez DPH) vo výške 55,-  (66,- s DPH) Eur/hod, 70,- (84,- s DPH) Eur/hod a mesačný paušál 630,- (800,- s DPH) Eur mesačne. Právna kancelária AK Mandelík bola odporučená poslancom Jelačičom. AK Mandelík naviac obci poskytla služby pro-bono, teda bez nároku na honorár.

V roku 2020 sme na právne služby zatiaľ vyčerpali z rozpočtu 60 000 Eur 42 949 Eurnecelých 72%.

Zníženie rozpočtu na právne služby môže vážne ohroziť právne postavenie obce. Pokiaľ právne služby nebudú potrebné, peniaze z rozpočtu sa čerpať nebudú.

Pre ilustráciu užitočnosti niektorých právnych nákladov: 

 • Správoplatnenie stavebného povolenia Bystrická ulice (AK Mandelík)
 • Dovolanie na najvyšší súd v spore o pozemky ASPAG (Squire Patton Boggs)
 • Spor o platnosti rozhodnutia Rozhodcovského súdu Parnose v spore s AKJK (Squire Patton Boggs)
 • Pripravili a podali podnet na prešetrenie či nedošlo ku trestnému činu Bolgáča a Juriku pri poskytovaní právnych služieb zo strany AKJK (AK Hagyari)
 • Podarilo sa zbaviť niektorých už udelených pokút Okresného úradu z rokov pred mojím pôsobením (JUDr. Beracka – AK Fiľo & Partners)
 • Podaný  podnet na prešetrenie či nedošlo k trestnému činu pri stavebných konaniach Apartmánových domov v ochrannom pásme plynovodu, kde na podnet SPP bola zrušená Okresným úradom kolaudácia (AK Mandelík)
 • Riešenie protestov prokurátora na rôzne VZN o ochrannom pásme cintorína, VZN o odpadoch (JUDr. Beracka – AK Fiľo & Partners)
 • Vyhovovanie protestom prokurátora v niektorých konaniach stavebného úradu (JUDr. Beracka – AK Fiľo & Partners)
 • Podanie Žaloby na určenie vlastníctva Južnej cesty, čo môže ušetriť 380 tis Eur ktoré neoprávnene požaduje p. Miškóci od obce
 • Podanie podnetu na prešetrenie znaleckého posudku p.Sovu v spore s AKJK
 • Spracovanie analýzy zodpovednosti obce za prípadné škody 
 • BaH Lúky II a III, Sedmokrásková ul. – právna analýza a následný postup pri kolaudácií bytových domov – bránenie záujmov obce na dodržiavaní stavebného zákona a regulatívov schválených v územnom pláne obce – vec je naďalej v riešení – záujem na tom, aby v prípade preukázania porušení zákona, stavebného povolenia, resp. regulatívov stavebník zaplatil pokutu, ktorá by bola príjmom do rozpočtu obce. 
 • Sedmokrásková ul. – stavby bez akéhokoľvek povolenia (čierne stavby) v rozpore s radom regulatívov územného plánu.
 • Výstavba dvojdomov a trojdomov v ostatných lokalitách.
 • Podhájska – 2 dvojdomy na 6 árovom pozemku, podnet na prokuratúru.
 • Borinská ul. – právna analýza a následný postup pre odstránenie prekážky v prejazde miestnej komunikácie zo strany p. Kováča. Očakávaný výsledok (aj s očakávanou masívnou obranou p. Kováča): 1/2021. 
 • EM Centrum – právna analýza a následný postup pri posúdení neúplného a tým aj právne imperfektného návrhu na vydanie územného rozhodnutia na výstavbu priemyselného skladu.
 • Infozákon – riešenie otázok rozsahu údajov, ktoré je možné zverejniť na obecnej webovej stránke, resp. sprístupniť v rámci infožiadostí.
 • Verejné obstarávanie – právne posúdenie možnosti uzavretia zmluvy s vysúťaženým dodávateľom na Bystrickej ulici vzhľadom na vzniknuté časové prieťahy.
 • konzultácie p. Beracku využívajú na stavebnom úrade ako aj priamo poslanci (to v minulosti nikdy možné nebolo)

Potenciálne obci hrozia tieto obchodné spory:

 • AKJK – exekúcia 164 tis Eur, v prípade uplatniteľnosti zmluvnej pokuty už cez 2 mil. Eur
 • Staveko – 200,- tis Eur (vodovod Borinská a nedoplatky z rokov 2015)
 • Apartmánové domy na plyne 1,6 mil. Eur, zrušená kolaudácia 8 bytov zo strany SPP Distribúcia
 • Teraz sa začali stavať ďalšie domy Pod Gaštanom. Obec bude opäť v rovnakej situácii ako na Lúkach II, keď sa nebudú dať skolaudovať domy bez vody a prístupovej cesty!
  Obyvatelia mi už volali, že po mojom ohlásení odstúpenia, sa stavebný ruch značne zintenzívnil.
  Výstavba sa realizuje napriek tomu, že S&O Company nemá vysporiadané pozemky na prístup do lokality, ani zásobovanie vodou (stanovisko BVS). Prokuratúre kupodivu tieto nedostatky nevadili okrem toho, že ide o dvoj a trojdomy, ktoré Územný plán v Marianke nepovoľuje (samostatne stojace rodinné domy).

Ak sa budúci majitelia obrátia na súd kvôli tomu, že stavebný úrad za starostu p.Hasoňa vydal chybné stavebné povolenia bez prístupovej cesty, bez vody, bude zodpovedná za pochybenia obec.

V záujme ochrany záujmov obce pred prípadnými veľkými majetkovými nárokmi tretích strán obec podala ako posledné krajné riešenie nasledovné podnety obce na prešetrenie skutočností, či nedošlo ku spáchaniu trestných činov vo veciach:

 1. Stavebného povolenia (2010) a kolaudačné rozhodnutia (2017) na apartmánové domy na plyne.

V tomto prípade došlo na podnet SPP Distribúcia a následnom proteste prokurátora k zrušeniu kolaudačného povolenia. Vzhľadom na to, že konania boli na stavebnom úrade Marianka, obec teoreticky môže niesť zodpovednosť.

 • Predkladanie pozmeneného stanoviska SPP ohľadne ochranného pásma p.Hasoňom do stavebných konaní.
 • Manipulácia s dátumom zverejnenia zmluvy o Južnej ceste, kedy reálny čas vloženia do systému v roku 2016 bol zmenený na rok 2013.
 • Podnet na preskúmanie znaleckého posudku p. Sovu. Toto konanie môže zásadným spôsobom ovplyvniť výšku alebo samotnú existenciu dlhu obce voči AKJK. 
  Nakoľko obec už zaplatila polovicu z vyššej 20%-nej vypočítanej odmeny, zníženie ceny pozemkov môže ochrániť obec nielen pred dlhom samotným ale najmä pred zmluvnou pokutou vo výške 1% denne. 
  Prečo zatiaľ žiadny z predošlých starostov ani poslancov nepristúpil k takému kroku?
 • Dali sme podnet na prešetrenie či nedošlo k spáchaniu trestného činu pri uzatváraní zmlúv s AKJK zo strany p.Bolgáča a p.Juriku
  – na základe nesúhlasu poslancov, p. Jelačiča, p. Sýkoru, p. Brestovanského, p.Ivákovej, p. Bubniča s navrhovaným ukončením sporu s AKJK dohodou a výziev p.Jelačiča a p.Sýkoru na novembrovom OZ.
  Osobne som nechcel využívať inštitút trestného oznámenia ako marketingový nástroj.  Vzhľadom na nepredvítateľnosť súdnych rozsudkov som navrhol dohodu, tak ako som ju prezentoval v správe o činnosti na júlovom obecnom zastupiteľstve.
  Poslanci nenavrhli zaradiť bod v ktorom by hlasovali o uvedenom podnete do programu žiadneho OZ.

Dal som vypracovať podanie na prešetrenie znaleckého posudku, ktorý súvisí s výškou pohľadávky AKJK voči obci.