HOAX: „starosta údajne kryje záujmy AK JK“

Ide o závažné pre mnohých kľúčové obvinenie bez dôkazov. Neobhajujem záujem AKJK, ale záujem obce.

Od začiatku som sa spor s AKJK snažil vyriešiť dohodou. Navrhoval som AKJK odpustiť obci 1%-nú zmluvnú pokutu ako gesto ich dobrej vôle.

Takúto vysokú zmluvnú pokutu, uplatňovanú naviac súbežne s úrokom z omeškania považujem za neopodstatnenú a neprimeranú. 
Zmluvná pokuta môže spôsobiť obci vážne finančné problémy v extrémnom prípade aj nútenú správu.

To či zmluvnú pokutu bude AKJK mať na čo uplatniť, teda či obec je v dlhu, závisí od výsledku ďalších sporov – TO na Znalecký posudok, Bezddôvodné obohatenie, RS Parnose, Trestné voči JUDr.Jurika.

V súlade s dohodou o urovnaní z 31.12.2013, na základe ktorej AKJK jednostranne znížila svoju odmenu z 20% na 10%, a zmluvnú pokutu z 1% na 0,05% denne, bola odmena AKJK 114.746,66 Eur s DPH.

túto sumu obec akjk vyplatila.
AKJK v rámci 4 konaní riešila zápis vlastníctva obce pozemkov na ihrisku v 100% vlastníctve alebo v podiely.
Druhou lokalitou boli pozemky pod ihriskom pri Floriánkovi.

AKJK uzatvorila s obcou dohodu o tom, že nebude účtovať náklady na právne služby priebežne ale až po dosiahnutí výsledku,
t.j. podielovú odmenu vo výške 20% z hodnoty pozemkov.

AKJK sa obrátila na Rozhodcovský súd Parnose so svojou žalobou, ktorou sa voči obci domáhala zaplatenia sumy 134.764,68 EUR s úrokom z omeškania vo výške 8,05% p.a. (ročne) z tejto sumy. Rozhodcovský súd Parnose vyslovil názor, že  Dohoda o urovnaní nie je platná. V dôsledku toho sa vzťahy medzi AKJK a obcou mali spravovať podľa zmluvy o poskytovaní právnych služieb v ktorej bola dohodnutá 20% zmluvná odmena z hodnoty sporu a taktiež zmluvná pokuta vo výške 1% z dlžnej sumy denne.

Rozhodcovský súd Parnose AKJK priznal uplatnený nárok 134.764,68 EUR spolu s úrokom z omeškania vo výške 8,05% p.a. a trovy konania vo výške 11.158,92 eur.

Exekútor spočítal uvedené položky a uvalil na obec exekúciu v celkovej výške 164 754,- Eur. Celú túto sumu má obec Marianka každoročne zablokovanú na účte a samostatne vedenú v rozpočte.

V čase funkčného obdobia starostu p. Petra Hasoňa zastupoval obec v spore voči AKJK JUDr. Kovár. (JUDr. Kovár v súčasnosti zastupuje p.Kamila Bernátha, spoločníka p. Petra Hasoňa v BaH staving, s.r.o.. Tejto spoločnosti stavebný úrad v Marianke skolaudoval hrubé stavby bez strechy. p.Kamil Bernáth podal na starostu Marianky začiatkom leta 2020 trestné oznámenie.)

JUDr. Kovár „náhodou“, podal žalobu voči AKJK iba deň predtým, ako podala žalobu na AKJK AK Taylor Wessing. AKTaylor Wessing pracovala pre obec Marianka zdarma (pro-bono). Taylor Wessing oslovil Ing. Peter Jelačič. Taylor Wessing splupracuje s nadáciou „Zastavme korupciu“. Skutočnosť, že JUDr. Kovár podal žalobu deň pred AK Taylor Wessing spôsobila to, že o žalobe AK Taylor Wessing nemohol súd rozhodovať, nakoľko o spore už súd rozhodoval na základe žaloby JUDr. Kovára. 

V tom čase bol p. Ing. Peter Jelačič zástupcom starostu p. Petra Hasoňa. Nepamätám si, že by p. Ing. Peter Jelačič túto závažnú informáciu zverejnil, prípadne obvinil vtedajšieho starostu z poškodzovania záujmov obce.

Nakoľko kvalita žaloby JUDr. Kovára sa mi nezdala dobrá, bola postavená na porušení “dobrých mravov”, na zastupovanie obce voči AKJK som uzatvoril zmluvu s renomovanou americkou advokátskou kanceláriou Squire Patton Boggs, ktorá žalobu prepracovala a rozšírila.

Jeden zo sporov sa týka platnosti rozsudku rozhodcovského súdu Parnose ktorá sa týka výšky podielovej odmeny či je obec povinná platiť 10% alebo 20%-nú odmenu za právne služby z hodnoty sporu, t.j. z hodnoty vysporiadaných pozemkov. Prvostupňový súd obec prehrala. Momentálne prebieha odvolacie konanie na Krajskom súde v Bratislave. 

Squire Patton Boggs prevzali aj spor Bezdôvodného obohatenia voči AKJK a spor so spoločnosťou ASPAG o určenie vlastníckeho práva k pozemkom. Ten kvôli obmedzeným finančným zdrojom obce neskôr prevzala AK Hagyari & Partners. Obec žaluje AKJK o zaplatenie sumy 151.286,36 EUR z titulu bezdôvodného obohatenia z dôvodu, že predchádzajúci starosta obce JUDr. Radovan Jurika, uzatvoril s Obcou Marianka Dodatok č. 1 ku zmluve o poskytovaní právnej pomoci a Dohodu o urovnaní s Obcou Marianka, a to so svojou vlastnou AKJK., v čom obec vidí rozpor s dobrými mravmi, a teda považuje Zmluvu o právnej pomoci v znení jej Dodatku č. 1 a Dohodu o urovnaní za neplatné právne úkony. Na základe uvedeného obec Marianka považuje plnenia voči Advokátskej kancelárii JURIKA & KELTOŠ, s.r.o. za bezdôvodné obohatenie, pre plnenie z neplatného právneho úkonu. Žalovaný s tvrdeniami obce nesúhlasí a vo svojich podaniach uvádza vlastnú argumentáciu. V konaní je vytýčené prvé pojednávanie na 24.2.2021.

Na zastupovanie v oblasti trestného práva a samosprávy obec uzavrela zmluvu s AK Hagyari & PartnerspartnersAK Hagyari & Partners podala v mene obce trestné oznámenie na znalca Ing. Sovu, ktorý ohodnocoval pozemky za účelom vyčíslenia podielovej odmeny AKJK za zastupovanie v sporoch, nakoľko Ing. Sova, ktorý ocenil hodnotu pozemkov na futbalovom ihrisku na 109,32 Eur/m2 a pri Floriánkovi v roku 2013 na a 127,54 Eur/m2. Spolu by tak AKJK mala prináležať na základe výpočtu podľa posudku Ing. Sovu odmena vo výške 190.190,54 EUR s DPH.

Výpočet odmeny AKJK ovplyvňuje
výrazne cena pozemkov

Zdá sa, že znalecký posudok Ing. Sovu má pochybenia.
Začiatkom roka obec zadala spracovanie porovnávacieho znaleckého posudku p.Ilavskému. Kontakt na znalca p.Ilavského poskytol poslanec Peter Jelačič. Znalecký posudok p. Ilavského stanovil ceny 9,83 Eur/m2 za pozemky pri futbalovom ihrisku a 26,53 Eur/m2 za pozemky pri Floriánkovi.

Zároveň obec po neochote p.Ing. Sovu korigovať svoj znalecký posudok, podala trestné oznámenie na Ing.Sovu za nesprávny znalecký posudok. V rámci konania, ktoré prebieha, bol spracovaný porovnávací znalecký posudok STU. Ten stanovil ceny na 40,46 Eur/m2 na futbalové ihrisko a 53,43 Eur/m2 za pozemky pri Floriánkovi. V súčasnosti sa preverujú obdobné znalecké posudky p. Ing. Sovu.

Pokiaľ by súd rozhodol o tom, že cena pozemkov mala byť menej ako polovičná oproti hodnote vyčíslenej Ing. Sovom, obec by to zbavilo akýchkoľvek pohľadávok AKJK voči obci – ako vidieť z obrázku vyššie, a to aj pri prehratom súde o platnosť rozhodcovského súdu RS Parnose, ktorým sa obci vrátila povinnosť vyplatiť 20% odmenu (namiesto 10%). Preto lebo viac ako polovicu odmeny obec už AKJK vyplatila.

Ak by sa ukázalo, že obec už celú odmenu za právne služby AKJK uhradila, AKJK by nemala na čo uplatniť vysokú zmluvnú pokutu vo výške 1% denne, keďže pohľadávka by neexistovala. Zmluvná pokuta predstavuje pre obec hlavné riziko.

Navrhnutá dohoda by bola pre obec najbezpečnejšie riešenie.

Vzhľadom na zdĺhavosť a nepredvídateľnosť rozhodovania slovenských súdov na Slovensku som sa snažil zbaviť obec rizika vysokej zmluvnej pokuty a exekúcie dohodou. Pri nej by obec vyplatila AKJK 130.000- Eur. Zrušila by sa tiež akákoľvek zmluvná pokuta ako aj exekúcia. Vďaka tomu by obec mohla jednoduchšie čerpať eurofondy. Zároveň by ale obec neprišla o vyplatené peniaze, keďže v prípade preukázania úmyselného pochybenia Ing. Sovu v trestnom konaní by „preplatok“ odmeny AKJK bola povinná vrátiť obci. Išlo teda iba o dočasné „odloženie“ peňazí. AKJK by na základe výpočtu podľa posudku vypracovaného znalcom v trestnom konaní mala prináležať odmena vo výške 36.166,64 Eur bez DPH, resp. 43.399,97 EUR s DPH. Obec ale už 114.746,66 Eur s DPH AKJK uhradila. Môj návrh niektorí poslanci asi nepochopili a postavili sa proti tejto dobrej dohode. O dohodu prestal mať záujem aj p. JUDr. Radovan Jurika.           

Medzi cenami vyššie uvedených znaleckých posudkov existuje veľký rozdiel, čo hodnovernosť posudkov bohužiaľ nezvyšuje. Na existenciu dvoch znaleckých posudkov s rôznou cenou som poslancov upozornil v lete 2020. Napriek tomu p.Sýkora spomína vždy iba nižší posudok p.Ilavského, čo nie je objektívne.

Kto a kedy mal podať trestné oznámenie?

JUDr. Hagyari odporučil, aby podnet podala kontrolórka obce (p.Tomkovičová), ktorej to funkčne prináleží. p.kontrolórka mala osobné obavy z uvedeného kroku.

Kontrolórka obce podnet nepodala.

Tiež odporučil aby poslanci hlasovaním na OZ podporili podanie takého podnetu.
Poslanec Ing. Peter Jelačič, ktorý mohol/mal, tak ako aj ďalší poslanci, navrhnúť zaradenie takéhoto bodu rokovania na Obecnom zastupiteľstve to nespravil.

Poslanci prerokovanie podania
podnetu na AKJK na OZ nezaradili.


To Ing.Petrovi Jelačičovi na moje prekvapenie nebránilo sa na facebooku vyjadriť na mňa verejne , že si “nezaslúžim byť starostom”.
p. Ing.Peter Jelačič sa uvedenému sporu s AKJK venoval od roku 2015 a bol v kontakte s právnickou kanceláriou Taylor Wessing. Mal o prípadnom pochybení informácie skôr a vo väčšom rozsahu ako ja.

Poslanec Maroš Sýkora sa mi na OZ vyhráža podaním trestného oznámenia za nepodanie trestného oznámenia. To, že ak má vedomosť o trestnom čine, má povinnosť podať podanie aj on, nie je schopný pochopiť a zo zodpovednosti sa vyhovára.

AK Hagyari & Partners dňa 9.12.2020 podala podnet na prešetrenie či nedošlo k spáchaniu trestného činu pri uzatváraní Dohody o urovnaní z AKJK zo dňa 31.12.2013.

Oboznámiť sa s podaním áno, ale bez podpisu zmluvy o zachovaní dôverných informácií.


Napriek tomu niektorí poslanci zo skupiny “veľkej 5-ky”, vykonštruovali a zrejme aj šíria konšpiráciu, o tom, že podanie bolo mnou zámerne zmanipulované – oslabené aby chránilo JUDr. Radovana Juriku. Niektorí dokonca ani neveria, že bolo vôbec podané. Požiadali ma o znenie podnetu.

V záujme transparentnosti a zároveň s cieľom ochrany obce som ponúkol sprístupniť podanie poslancom po podpise dohody o zachovaní dôverných informácií a to najmä za účelom, aby nedošlo k sprístupneniu obsahu tohto podania tretím osobám, čím by mohol byť zmarený účel trestného konania. Podpísať dohodu o zachovaní dôverných informácií odmietli. 

Nie je rozumné chcieť aby sa obec súdila,
a zároveň znížiť rozpočet na právne služby 6 x.

Ďalším paradoxom, pokiaľ sa poslanci chcú súdiť, je 6 násobné zníženie rozpočtu na právne služby na obecnom zastupiteľstve 28.12.2020 (zo 60 000,- na 10 000,- Euro). Takýto rozpočet som odmietol podpísať, keďže poškodí obec v sporoch.

Udalosti sa vyvinuli tak, že 8.1.2021 mi došlo z AK Hagyari & partners oznámenie o vytýčení dátumu pojednávania voči AKJK v spore o bezdôvodné obohatenie, kde sa obec súdi o 151.286,36 Eur s príslušenstvom predvolávame Vás na pojednávanie na deň 24. 02. 2021.

Svedčia tieto kroky o mojej snahe kryť AKJK alebo chrániť záujmy obce?

V lete 2020 som na radu JUDr. Hagyariho ako sa zbaviť exekučného titulu, poslal p. JUDr. Radovanovi Jurikovi, konateľovi AKJK návrh na presunutie celej exekuovanej čiastky t.j. 164 754,- Eur do notárskej úschovy. Tým by sa obec zbavila exekúcie. Nestratila by nič z disponibilných prostriedkov, lebo aj tak s touto sumou nemôže manipulovať. Na tento návrh som nedostal od AKJK žiadnu odpoveď.

Snaha o neovplyvňovanie sporu s JUDr. Jurikom na Špecializovanom súde v Banskej Bystrici.

Týždeň pred pojednávaním Špeciálneho súdu v Banskej Bystrici ma oslovil redaktor zo “Zastavme korupciu”. Nakoľko to bolo tesne pred pojednávaním, rozhovor som odmietol, keďže takéto ovplyvňovanie mi prišlo ako neférové zasahovanie do sporu, a ponúkol som mu rozhovor po skončení pojednávania. Neozval sa. Z rovnakých dôvodov som nepovažoval za nestranné zverejniť článok p. JUDr. Radovana Juriku v obecných médiách, opäť blízko pred pojednávaním súdu.

Správa o povesti pre p.Juriku

Takmer po roku (v lete 2020) som sa od poslancov dozvedel, že v ďalšom spore obyvateľa Marianky s p.Jurikom, obec vydala v marci 2019, neštandardne priaznivú Správu o povesti pre p.Juriku. Až po zisťovaní, čo sa udialo (keďže som si nepamätal, že by som takú správu o povesti podpisoval) sa ukázalo, že túto správu pripravila zamestnankyňa úradu sama, pričom ma ani neinformovala.

Obec vedie v spore o odmenu AKJK nasledovné súdne spory:


A) Civilné spory:

1) Bezddôvodné obohatenie 151.286,36 Eur

Okresný súd Bratislava I, sp.zn. 26Cb/224/2017. Obec žaluje AKJK o zaplatenie sumy 151.286,36 EUR z titulu bezdôvodného obohatenia z dôvodu, že predchádzajúci starosta obce JUDr. Radovan Jurika, uzatvoril s Obcou Marianka Dodatok č. 1 ku zmluve o poskytovaní právnej pomoci a Dohodu o urovnaní s Obcou Marianka, a to so svojou vlastnou AKJK., v čom obec vidí rozpor s dobrými mravmi, a teda považuje Zmluvu o právnej pomoci v znení jej Dodatku č. 1 a Dohodu o urovnaní za neplatné právne úkony. Na základe uvedeného obec Marianka považuje plnenia voči Advokátskej kancelárii JURIKA & KELTOŠ, s.r.o. za bezdôvodné obohatenie, pre plnenie z neplatného právneho úkonu. Žalovaný s tvrdeniami obce nesúhlasí a vo svojich podaniach uvádza vlastnú argumentáciu. V konaní sa doposiaľ neuskutočnilo ani jedno pojednávanie. Prvé pojednávanie bude 24.2.2021.

2) RS Parnose – súd rozhoduje o platnosti rozhodnutia rozhodcovského súdu – predmetom je zneplatnenie Dohody o urovnaní, ktorým sa znížila podielová odmena z 20% na 10% a zmluvn8 pokuta z 1% na 0,05% denne.

B) Trestné veci:

1) Podnet na prešetrenie či nedošlo k spáchaniu trestného činu voči Ing. Sovovi – vypracovanie nepravdivého znaleckého posudku. Prebieha dokazovanie, momentálne znalci porovnávajú aj iné znalecké posudky Ing. Sovu 

2) Podnet na prešetrenie či nedošlo k spáchaniu trestného činu voči JUDr. Jurikovi – porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku a zneužitie právomoci verejného činiteľa. Toto trestné oznámenie bolo podané v 9.12.2020.