Milí Mariančania,

týmto Vám oznamujem, že k 10.3.2021 odstupujem z funkcie starostu Marianky

MOJE CIELE:

Cieľom mojej  kandidatúry na starostu Marianky bola úprimná snaha o zastavenie devastačného procesu vo výstavbe, ktorý sa tu deje 15 rokov, a bude sa opäť diať po mojom odstúpení. 

Pozrite si ako neregulovaná výstavba za 16 rokov dramaticky zmenila tvár Marianky

Moja  snaha naprávať  škody a chyby spôsobené minulými vedeniami obce a stavebného úradu narazila na odpor a neochotu developerov. Takisto však prekvapujúco naráža na negatívne pôsobenie štátnych inštitúcií, ktoré účinne negujú snahy obce o reguláciu výstavby – nadriadený stavebný úrad, prokuratúra a pod.

Mojim cieľom bolo život v Marianke povzniesť na vyššiu úroveň tým, že v každej novej väčšej lokalite bude park na stretávanie sa ľudí alebo ihrisko pre deti, respektíve iná občianska vybavenosť. Výstavba čím ďalej tým hustejšej zástavby rodinnými 2-3 domami bez zabezpečenia akéhokoľvek ďalšieho funkčného využitia zníži kvalitu bývania v Marianke. Čím je výstavba hustejšia tým sú ihriská resp. parky potrebnejšie.

NEPODPORA štátu pri presadzovaní verejného záujmu: 

Chýbajúca podpora štátu pri presadzovaní verejného záujmu v obciach v kombinácii s medializáciou zatýkania starostov a primátorov upevňuje sebavedomie developerom – nie predstaviteľom samospráv.

Aj vďaka tomu podal developer podnet na NAKA aj na mňa podnet kvôli tomu, že som chcel v nových lokalitách priestor na ihrisko, park alebo občiansku vybavenosť. 
A to všetko pri nulovej korupcii (alebo práve preto?)

Nie je povzbudzujúce uvedomiť si, že snaha o očistu spoločnosti „slušné Slovensko“, je zásluhou zopár čestných a odvážnych ľudí, ktorí berú na seba riziko. To ako môže byť snaha o očistu spoločnosti ľahko zvrátená, vývoj v Marianke ilustruje veľmi názorne.
Ako povedal predseda BSK Juraj Droba je riziko, že tu „budú vládnuť gangstri“.

Spôsob povoľovania a legalizácie čiernych stavieb (dodatočného povoľovania stavieb) v minulosti, naviac v konflikte záujmov, nemal nič spoločné s komplexnou urbanizáciou. Nemá nič spoločné s verejným záujmom obce a jej občanov, a to paradoxne aj tých budúcich (zákazníkov). Prečo sa tak dialo sa môžeme len domýšľať – nedbalosť, neodbornosť či korupcia?
Súčasná legislatíva je pre činnosť samospráv zlá. Štát preniesol na obce rozsiahle povinnosti štátnej správy ale neposkytol im ani kompetencie ani financie.

KOORDINOVANÝ TLAK

Za  moju snahu o nápravu som bol „odmenený“ vyhrážkami mne a mojej rodine, ktoré začali už po 5 týždňoch vo funkcii starostu úmyselným podpálením auta. Doteraz sú páchateľ aj objednávateľ neznámi. Vyhrážky trvali v rôznej forme celé dva roky. K tomu sa v poslednom roku pridala prudká zmena postoja niektorých poslancov voči developerom aj štvavá anti-kampaň na sociálnych sieťach – podrobnejšie na www.statelov.com.

Nedávne podpálenie stajne so stodolou presiahlo únosnú mieru a spôsobilo žiadaný efekt – odstupujem.

O „charaktere“ niektorých poslancov, ktorí si po podpálení stodoly medzi sebou posielali pieseň od Horkýže slíže „Horí ti maštaľ“ si spravíte názor sami. 

Niektorí sa nehanbia šíriť výmysly dokonca o tom, že som si auto aj stajňu podpálil sám, lebo som mal z toho úžitok. Sú to zvrátené a nepravdivé teórie. Prospech z toho má ozaj niekto iný.

Škody na súkromnom majetku – cez 50 tis Eur – dosiahli výšku celého môjho dvojročného platu starostu, o psychickej záťaži nehovoriac.

Pred voľbami veľa poslancov sľubovalo jednotnosť a spoluprácu v prospech obce. Rad problémov by sa pri jej zachovaní po dlhšom čase dal riešiť.

Čo si však myslieť o tom, keď dvaja poslanci prídu na rokovanie na pozvanie dvoch developerov a nie starostu?

Niektorí poslanci sa namiesto aktívnej pomoci pri riešení problémov sústredili na prilievanie oleja do konfliktov, kritizovaniu a zadávaniu úloh vedeniu obce, čo im zo zákona neprináleží.

Situácia dospela až k postojom, ktoré obecný záujem poškodili. Tieto sa prejavili pri:

 • VZN o zachovaní ochrannom pásme cintorína, ktorý nepodporil ani samotný predkladateľ
 • Zmluvy s cirkvami
 • Obecné vlastníctvo Južnej cesty a Cesty na Ovsisku
 • VZN o odpadoch
 • Rozumné urovnanie sporu s AKJK
 • 6 násobné zníženie rozpočtu na právne zastúpenie aj v súdnych sporoch s AKJK a veľkému počtu sporov

Mohli ste si to všimnúť aj pri sledovaní 6-7 hodinových zasadnutí obecných zastupiteľstiev. 

Keby došlo k vyšetreniu podpálenia auta, určite by to výrazne napomohlo pokojnému fungovaniu obce.


VÝZVA SLUŠNÝM OBYVATEĽOM MARIANKY

Vyzývam slušných ľudí, ktorým záleží na zdravom vývoji Marianky, zapájajte sa a zaujímajte sa o dianie v obci. Choďte kandidovať za poslancov a starostu. Pomôžte tomu aby Marianka fungovala čistejšie.

Problémom Marianky (a Slovenska) je, že dobrí ľudia sa nevedia vzájomne podporiť. 

Ak dobrí ľudia mlčia zvíťazí zlo.

2 ROKY

Odstupujem s vedomím, že sa nám za 2 roky podarilo urobiť realizovať zopár prospešných projektov. 

Škola dostala klimatizáciu, šatňu a telocvičňu a prvýkrát od r.2008 konečne funkčnú a skolaudovanú kuchyňu, nové počítače a rýchly internet. 

Postavili sme multifunkčné a detské ihrisko v športovom areáli. Je pripravený projekt novej studne na futbalovom ihrisku a vybavuje sa stavebné povolenie. 

Za 2 roky sa nám podarilo dostať pre obec dotácie od štátu a z iných zdrojov vo výške 223 000,- Eur.

V oblasti informačných technológii sme: 

 • rozšírili kamerový systém v obci aj na úrade, 
 • zabezpečili živé prenosy (streamovanie) zasadaní obecných zastupiteľstiev
 • vytvorili mapové vrstvy na www.marianka.sk, ktoré zobrazujú stavebné povolenia, inžinierske siete, umožňujú zadávanie podnetov
 • zaviedli mobilnú aplikáciu Marianka pre mobilné telefóny

Pre seniorov sme zaviedli Mariatál taxi. 

Pripravili sme projekt cyklotrasy do Záhorskej Bystrice. 

Viac na mojej stránke statelov.com

Konečne od roku 2013 sa nám podarilo správoplatniť stavebné povolenie na Bystrickú ulicu.

Realizáciu Bystrickej ulice prenechávam svojmu zástupcovi Eugenovi Jeckelovi. 

Je organizačne a stavebne pripravená tak, že 16. marca sa dobudujú chýbajúce prípojky vody a kanalizácie. BVS / Infraservices položí nové potrubie hlavnej vetvy vodovodu v 72 m úseku na Budovateľskej ulici. Následne začne Swietelsky zemné práce a ZSDIS zrealizuje na vlastné náklady prekládku vzdušných NN rozvodov do zeme. Súčasne fy COLAS bude robiť elektrické prípojky k rodinným domom, rozhlas, verejné osvetlenie a chráničku na optiku zo strany Slovak Telekom. Po ich zrealizovaní sa vyasfaltuje samotné cestné teleso. 

Vďaka tomu, že developer TomBlock nedodržal svoj zmluvný záväzok – dažďová kanalizácia vybudovaná nebude. Ukončenie prác je naplánovaný na koniec mája 2021. 

Zo strany BSK máme prisľúbené vyasfaltovanie hlavnej Karpatskej ulice.

S ASPAGOM sme predjednali odkúpenie pozemkov pri futbalovom ihrisku v cene okolo 70,- Eur/m2. Bude teraz záležať na oboch stranách či sa budú vedieť dohodnúť na ďalších podmienkach. Na Najvyššom súde sa ešte nerozhodlo o našom dovolaní.

Projekt cyklotrasy do Záhorskej Bystrice je na dobrej ceste, skoordinovali sme vypracovanie projektu so Záhorskou Bystricou. Kľúčové bude získať stavebné povolenie a následné získanie dotácie.

Podali sme žiadosť o dotáciu na 2 nabíjačky na elektromobil s ohláškou drobnej stavby.

Na Magistráte Bratislavy je podaná žiadosť o vybudovanie križovatky pri čerpacej stanici Slovnaft.

Nepodarilo sa realizovať všetky zámery a projekty: 

 • Rozšírenie kapacity školy a škôlky
 • Zastavenie rozhodnutí stavebného úradu Pod Gaštanom, Podhájska a iné. v rozpore so zámermi obce vyjadrenými v regulatívoch územného plánu obce 
 • Schválenie nového Územného plánu obce
 • Vyhlásenie stavebnej uzávery v B8, B9
 • Doriešenie vzťahov s VMBB – napríklad odkúpením inžinierských sietí na Tálkoch, Štúrovej.
 • Mimosúdna dohoda s AKJK
 • Vyhovenie žiadosti na odstránenie detského ihriska Marialand a apartmánových domov v ochrannom pásme plynu SPP Distribúcia
 • Kúpa pozemku na zberný dvor, kompostovisko, resp. rozšírenie cintorína
 • Odkúpenie pozemkov na rozšírenie Budovateľskej ulice
 • Konsolidácia PMP

Ospravedlňujem sa všetkým, že odstupujem, situácia v spoločnosti však vyžaduje hlboké systémové zmeny. Ktokoľvek nemá bez podpory systému a ľudí žiadnu šancu.