odmenou 5 poslancov bolo
odhlasovanie zníženia platu

 1. ŠKOLA a MATERSKÁ ŠKOLA
  • Rekonštrukcia a rozšírenie kuchyne 80 000,- Eur s LEGÁLNOU KOLAUDÁCIOU a UVEDENÍM do prevádzky
  • Klimatizácia v škole 21 000,- Eur
  • Obnovenie telocvične 10 000,- Eur
  • Vybudovanie šatne 3 000,- Eur
  • Voľby riaditeliek ZŠ a MŠ, rady ZŠ, MŠ
  • 12 ks nových počítačov pre Základnú školu
  • Dotiahnutie chýbajúcej kolaudácie materskej školy z minulého obdobia
 2. IHRISKÁ
  • Multifunkčné ihrisko 72.083,- EUR
  • Detské ihrisko 13.127,- EUR
  • Športové vybavenie 3800,- EUR
 3. SOCIÁLNA OBLASŤ
 4. Tunel D4 EIA
  • Predĺženie zakrytej časti tunela o 1,7 km
  • Zháňanie odborníkov a dobrovoľníkov na naštudovanie 1000 strán spisu
  • Spracovanie 40 stranového odborného stanoviska k EIA za obec
  • Najpočetnejšie Verejné prerokovanie k D4 EIA
  • Koordinácia stanovísk s inými samosprávami a obcami
  • Medializácia D4
 5. CESTY
  • Bystrická ulica – stavebné povolenie pre ZSDIS
  • Bystrická ulica – riešenie podnetov VMMB – návrh na EIA na MŽP
  • Dočasné vyasfaltovanie kritického úseku Bystrickej ulice zhruba 40 m – dar p.Šándora
  • Retardér na Ceste na Ovsisku po 1 roku havarijného stavu
  • Určovacia žaloba na preukázanie vlastníctva obce k Južnej ceste a Ceste na Ovsisku
  • Dokončenie projektu cyklotrasy do Záhorskej Bystrice, koordinácia projektu v rámci Záhorskej Bystrice, stretnutie s BSK
  • Žiadosť na BSK o prevedenie cesty v údoli do majetku obce a jej rekonštrukciu
  • Prísľub vyriešenia križovatky od Magistrátom pri výjazde z Marianky
  • Prísľub BSK nového asfaltového povrchu Karpatskej ulice
  • Prvý krát v histórii legálne dopravné značenie v údolí
  • Získanie dotácie na elektromobil 10 tis Eur, obstaranie eGolf
  • Dokončenie zábradlia na mostíku vo Svätom údolí (cez BSK) v estetickom prevedení podľa architektonického návrhu Ing. arch. Jarina.
  • 03.11.2019 Oprava obrubníkov pre kočíky Karpatská, Školská
  • Rozmiestnenie nádob s posypovou soľou po uliciach v zimnom období
  • Osadenie dopravných zrkadiel
  • SPF analýza právnych možností prevodov pozemkov SPF na obec (lom, cesty)
 6. IT a informovanosť
  • Rozšírenie kamerového systému 34 000,- Eur
  • Živé prenosy (streaming) z obecných zastupiteľstiev
  • Posilnenie Internetu na obecnom úrade a škole 30 Mbps
  • Zavedenie bezpečnej elektronickej komunikácie Slovensko.sk (Integrácia dlhoročne chýbajúcej elektronickej komunikácie obce cez Slovensko.sk do interného IT systému)
  • Zavedenie skanovania došlej a odoslanej pošty v registratúre OcÚ
  • Videovrátnik a vnútorný kamerový systém
  • Elektronické Mapové vrstvy – zverejňovanie konaní stavebného úradu, inžinierskych sietí a zadávanie podnetov
  • Zavedenie mobilnej aplikácie Marianka
  • Zvýšenie informovanosti o dianí v obci
  • Podrobné správy o činnosti úradu na obecné zastupiteľstvá
  • Upgrade web stránky na vyššiu verziu, nové vyhľadávanie, kategorizácia aktualít, zriadenie facebook obecnej skupiny
 7. Dotácie a cudzie zdroje pre Marianku vo výške 223 000,- Eur
  • V poslednej minúte záchranená dotácia 30 000,- Eur Min.vnútra na kamerový systém
  • Prefinancovanie prekládky vzdušného vedenia zo strany
   ZSDIS 80 000,- Eur na Bystrickej ulici
  • Zrušenie pohľadávky ZSDIS voči obci vo výške 50 000,- Eur
  • Získanie dotácie na klimatizáciu školu z BSK 3 400,- Eur
  • Dotácia na multifunkčné 38 000,- Eur a detské ihrisko 8 400,- Eur a športové vybavenie 3200,- Eur
  • Elektromobil 10 000,- Eur
  • Výrazné úspory finančných zdrojov vďaka transparentnému verejnému obstarávaniu – Bystrická, kamerový systém, klimatizácia, rozšírenie kapacity kuchyne ZŠ, multifunkčné a detské ihrisko a pod.
  • Získanie 15 tis na právne služby od OZ Panský Les
 8. Právne zastúpenie
  • Zlepšenie riešenia právnych sporov obce v právnych sporoch obce cez nové právne kancelárie AK Fiľo & partners, AK Squire Patton Boggs, AK Hagyari & partners, AK Mandelik.
 9. Zberný dvor a odpady
  • 08.03.2019 Nové zberné miesto na bioodpad
  • Zavedenie individuálneho sledovania cez QR kódy, prijatie nového VZN vďaka Eugenovi Jeckelovi
  • Zriadené dočasné kompostovisko na bioodpad – zníženie poplatkov za likvidáciu bioodpadu
  • Zvýšenie počtu kontajnerov na triedený odpad od ENVI-PAK
  • Produkcia zmesového komunálneho odpadu sa znížila za súčasného zvýšenia mieri triedenia.
 10. Stavebný úrad & regulácia výstavby
 11. Zmluvy a jednania s partnermi
  • Príprava obojstranne výhodných zmlúv o spolupráci s Rímskokatolíckou Cirkvou a Kongregáciou bratov tešiteľov, predložené na Obecné zastupiteľstvo v júni 2020, ktoré ho nepodporilo.
  • Telekom optika – zrušenie požiadavky na spolufinancovaní výkopových prác zo strany obce, súhlas Telekomu s pripoložením obecnej chráničky zdarma.